آگهی رایگان درج آگهی رایگان

تصاویر مرتبط با تست سرطان زایی

تست سرطان زایی - 1
تست سرطان زایی

نیکو فارمد

تهران > تهران

تلفن: ۰۹۹۲۶۰۶۲۴۵۰

تلفن ۲: ۰۹۹۱۸۱۲۶۳۵۵

تلفن ۳: ۰۲۱۴۴۱۸۴۵۷۰

Email

آدرس: تهران _ اتوبان تهران-کرج _ بلوار پژوهش _ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی _ شرکت نیکوفارمد آریا